Chủ tịch BMB sang thăm BMB Miền Bắc 2015

Cập nhật ngày 09-10-2015