Hướng dẫn update phần mềm cài đặt của mixer BMB KSP 100

Để update  và sử dụng version 2.1 cho mixer KSP 100, bạn cần update đồng bộ giữa bản cài đặt System Update 2.1 và PC Editor 2.1

Link download:

 

- PC Editor 2.1:

http://www.mediafire.com/download/xc3bvqc0k7t5cfc/KSP-100_PCEditor_Ver2001_201311.zip

 

 

- System Update 2.1:

http://www.mediafire.com/download/6ubpscocxrv5ewv/KSP-100_SystemUpdate_Ver201_201312(SE).zip

 

Vui lòng xem hướng dẫn trong file KSP-100_SystemUpdateManual.pdf

 
Gửi nhận xét